اعدام

اجرای حکم اعدام زندانی کورد سیامند استوار در زندان مرکزی اردبیل

08:21 - 20/11/2023

اجرای حکم اعدام زندانی کورد سیامند استوار در زندان مرکزی اردبیل

بر اساس گزارشات دریافتی بە سازمان حقوق بشری هانا: سحرگاە امروز دوشنبە "٢٩ آبان ماە ١٤٠٢" حکم اعدام سیامند استوار فرزند حبیب اهل روستای "دنگز" و ساکن بوکان، در زندان مرکزی اردبیل بە اجرا درآمد.

سیامند استوار متولد ١٣٦٣ پدر دو فرزند خردسال بود.

این زندانی کورد دو سال پیش در اردبیل بازداشت و سپس از سوی دادگاە انقلاب این شهر بە اعدام محکوم شدە بود.

لازم بە ذکر است نامبردە روز پنجشنبە "٢٥ آبان ماە ١٤٠٢" جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدە بود.