زندانیان

احضار و بازداشت عادل پیروزی توسط ادارە اطلاعات مریوان

02:24 - 20/11/2023

احضار و بازداشت عادل پیروزی توسط ادارە اطلاعات مریوان

بە گزارش همکاران سازمان حقوق بشری هانا: امروز دوشنبە "٢٩ آبان ماە ١٤٠٢" عادل پیروزی زندانی سیاسی سابق و اهل روستای "سردوش" از توابع مریوان، پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهر باداشت شد.

بە گفتە یک منبع، نامبردە از طریق تماس تلفنی بە ادارە اطلاعات احضار و سپس بە دلایل نامعلوم بازاشت شدە است.


آقای پیروزی در سال ٩٧ بە اتهام "همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران" بازداشت و پس از دو ماە با تودیع وثیقە آزاد و نهایتا در سال ٩٨ توسط دادگاە انقلاب مریوان بە دو سال حبس تعزیری محکوم و جهت اجرای حکم بە زندان این شهر منتقل شدە بود.

لازم بە ذکر است عادل پیروزی در تاریخ "٦ فروردین ماە ١٣٩٩"  از زندان مریوان آزاد شد.

09:05 - 21/11/2023 بروز شده است.