زندانیان

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در ایلام

01:21 - 14/11/2023

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در ایلام

هانا: روز شنبە "١١ نوامبر ٢٠٢٣" یک شهروند با هویت " مهراب کوشا" اهل شهر "کارزان" از توابع ایلام، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

بر اساس گزارشات دریافتی؛ نامبردە هنگام بازداشت در جادە کارزان در خودروی خود مورد هدف تیراندازی نیروهای امنیتی قرار گرفتە و از ناحیە پا زخمی شدە است. 


تاکنون اطلاعی از سرنوشت و وضعیت جسمانی این شهروند در دست نیست.

09:14 - 14/11/2023 بروز شده است.