زندانیان

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در بوکان

07:39 - 18/11/2023

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در بوکان

هانا: شامگاە پنجشنبە "١٦ٚ نوامبر ٢٠٢٣" یک شهروند اهل بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این شهروند برای سازمان هانا "زانیار فتاحیان" ٢٣ سالە و اهل بوکان محرز شد.

برپایە گزارشات دریافتی؛ بازداشت این شهروند بدون ارائە مدارک قضایی توسط نیروهای امنیتی صورت گرفتە است.