کولبر

بانە؛ زخمی شدن سە کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی

08:54 - 19/11/2023

بانە؛ زخمی شدن سە کولبر بر اثر شلیک نیروهای نظامی

هانا: روز شنبە "١٨ نوامبر ٢٠٢٣" یک کولبر ٢٢ سالە با هویت "شهرام مرادویسی" اهل سقز، هنگام کولبری در مرز "هنگژال" بانە بر اثر شلیک مستقیم با سلاح جنگی توسط نیروهای نظامی مورد هدف قرار گرفتە و از ناحیە دست و پا بە شدت زخمی شد.

شهرام مرادویسی جهت مداوا پزشکی بە بیمارستان شفا سقز منتقل شد.

همچنین در تاریخ "١٧ و ١٦ نوامبر ٢٠٢٣" دو کولبر دیگر از جملە یک کودک کولبر در مرز بانە مورد هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفتە و زخمی شدند.

همکاران هانا هویت این دو کولبر را  "ماهان (فامیلی نامشخص)" ١٦ سالە اهل سقز و "کمال خضری" اهل بوکان عنوان کردند.

طبق گزارشات دریافتی؛ این کولبران هنگام کولبری در مرز "هنگژال" بانە از سوی نیروهای نظامی مستقر در مرز مورد هدف تیرادازی قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدەاند.

این دو کولبر جهت مداوا پزشکی بە مراکز درمانی منتقل شدند.