کولبر

بانە؛ زخمی شدن یک کولبر اهل سقز بر اثر شلیک نیروهای نظامی

08:58 - 20/11/2023

بانە؛ زخمی شدن یک کولبر اهل سقز بر اثر شلیک نیروهای نظامی

بە گزارش همکاران هانا: شامگاە شنبە "٢٧ آبان ماە ١٤٠٢" یک کولبر ٣٤ سالە اهل سقز با هویت "کاوە سعیدپور" هنگام کولبری در مرز بانە بر اثر شلیک نیروهای نظامی بە شدت زخمی شد.

بر پایە این گزارش، نامبردە در مرز "هنگژال" بانە از سوی نیروهای نظامی مورد هدف تیراندازی قرار گرفتە و از ناحیە پا زخمی شدە است.

09:04 - 20/11/2023 بروز شده است.