اخبار

تهدید خانوادە فواد سواری از جانباختگان انقلاب ژینا توسط ادارە اطلاعات دیواندرە

03:17 - 18/11/2023

تهدید خانوادە فواد سواری از جانباختگان انقلاب ژینا توسط ادارە اطلاعات دیواندرە

بر اساس گزارشات دریافتی توسط همکاران سازمان حقوق بشری هانا: طی روزهای گذشتە در آستانە سالگرد فواد سواری، ادارە اطلاعات دیواندرە برادر فواد سواری را با نام "جواد سواری" احضار و تهدید کردە و بە وی هشدار دادە بودند کە از برگزاری مراسم سالگرد برادرش خودداری کنند.

کیا سواری فرزند فواد سواری در گفت و گویی با هانا افزود، نیروهای ادارە اطلاعات بە عمویش هشدار دادە بودند کە در صورت برگزاری مراسم و رسانەای کردن وی را بازداشت و ناپدید خواهند کرد.

همچنین کیا در ادامە افزود؛ با وجود فشارهای نهادهای حکومتی و حضور چندین ماشین از نیروهای اطلاعات سپاە و سە دستگاە خودرو شخصی، روز جمعە "١٧ نوامبر ٢٠٢٣" مراسم سالگرد جانباختن پدرم "فواد سواری" در روستای "قرەگل" از توابع دیواندره، با حضور خانوادە و جمعی از مردم برگزار شد. 

لازم بە یاد آوری است فواد سواری اهل دیواندرە روز شنبه "٢٨ آبان ماە ١٤٠١" در جریان اعتراضات سراسری در این شهر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان باخت.