زندانیان

جان سپردن یک زندانی اهل سردشت بر اثر شدت شکنجە در زندان

01:47 - 14/11/2023

جان سپردن یک زندانی اهل سردشت بر اثر شدت شکنجە در زندان

بە گزارش همکاران هانا: روز شنبە "١١ نوامبر ٢٠٢٣" یک زندانی اهل سردشت بە نام "کیوان دهقان" زیر شکنجە ماموران امنیتی در زندان مرکزی سردشت جان خود را از دست داد.

طی گزارشات دریافتی؛ کیوان دهقان در تاریخ "٩ نوامبر ٢٠٢٣" بە دلایل نامعلوم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە زندان سردشت منتقل شدە بود.

بە گفتە یک منبع، پیکر این زندانی پس از سە روز نگهداری در سردخانە سردشت و پزشک قانونی ارومیە روز دوشنبە "١٣ نوامبر ٢٠٢٣" بە خانوادەاش تحویل دادە و همان روز در زادگاهش سردشت بە خاک سپردە شد.