کولبر

زخمی شدن سە کولبر دیگر براثر شلیک نیروهای نظامی

08:05 - 20/11/2023

زخمی شدن سە کولبر دیگر براثر شلیک نیروهای نظامی

هانا: روز جمعە "٢٦ آبان ماە ١٤٠٢" سە کولبر دیگر با نام های "شاخوان فیضی ١٩ سالە اهل دیواندرە، دانا (فامیلی نامشخص) ١٧ سالە اهل سقز و سرکوت عباسی ١٦ سالە اهل سقز، هنگام کولبری با کاروانی از کولبران در مرز "هنگژال" بانە، از سوی نیروهای نظامی مستقر در این مرز مورد هدف تیراندازی قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدند.

لازم بە ذکر است این سە کولبر نوجوان جهت مداوا پزشکی بە مراکز درمانی منتقل شدند.

09:08 - 20/11/2023 بروز شده است.