اخبار

سو‌‌‌‌ءقصد بە جان سهراب رحمتی، فعال سیاسی در اقلیم کردستان

10:23 - 16/11/2023

سو‌‌‌‌ءقصد بە جان سهراب رحمتی، فعال سیاسی در اقلیم کردستان

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: شامگاە پنجشنبە "١٦ نوامبر ٢٠٢٣" سهراب رحمتی، فعال سیاسی اهل بوکان و از اعضای وکلای اقلیم کردستان، مورد سوقصد قرار گرفت.

طبق گزارشات دریافتی؛ سهراب رحمتی مقابل منزل خود در منطقە هوالان شهر "اربیل(هولیر)" با اسلحە کلت مورد هدف قرار گرفتە و از ناحیە شکم بە شدت زخمی و جهت مداوا پزشکی بە بیمارستانی در اربیل منتقل شدە است. 


لازم بە ذکر است آقای رحمتی از اعضای حزب دمکرات کردستان ایرن، طی سال های گذشتە بە دلیل پروندەهای کە وکالت آن ها را بر عهدە داشتە است توسط نیروهای جمهوری اسلامی، تهدید شدە بود.


سهراب رحمتی، وکالت پروندە "بهروز رحمتی" عضو حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و "قادر قادری" عضو حزب دمکرات کردستان ایران کە در اقلیم کردستان ترور شدە بودند را بر عهدە داشت.