محیط زیست

قطع ۲٥۰ درخت ۱٥ سالە توسط منابع طبیعی در ارومیە

09:19 - 1/8/2023

قطع ۲٥۰ درخت ۱٥ سالە توسط منابع طبیعی در ارومیە

بە گزارش همکاران هانا، ادارە منابع طبیعی ارومیە در روستای  روستای قشلاق طرزیلو بە اقدام بـەقطع کردن ۲۵۰ درخت میوه ۱۵ ساله در ارومیه نمودە اند.

بر پایە این گزارش، طی یکسال گذشته از طرف دادستان منابع طبیعی حکم بریدن این درخت ها بە بهانە مرتع بودن محل کاشت این درختان صادر شدە بود در حالی کە جهاد کشاورزی مجوز کاشت را صادر کردە بود. سر انجام متاسفانە طی چند روز گذشته این حکم توسط ماموران منابع طبیعی اجرا شد.

08:06 - 2/8/2023 بروز شده است.