کولبر

نوسود؛ مجروحیت یک کولبر دیگر در پی شلیک نیروهای نظامی

08:51 - 20/11/2023

نوسود؛ مجروحیت یک کولبر دیگر در پی شلیک نیروهای نظامی

بر اساس گزارشات دریافتی؛ روز یکشنبە "٢٨ آبان ماە ١٤٠٢" یک کولبر دیگر اهل روانسر، در پی شلیک نیروهای نظامی زخمی شد.

هویت این کولبر برای هانا "سبحان محمودی" اهل روانسر، محرز شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ نامبردە در حین کولبری در مرز "نوسود" مورد هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفتە و از ناحیە پا زخمی شدە است

11:20 - 20/11/2023 بروز شده است.