اخبار

کشف جسد یک کارگر اهل بوکان پس از بی خبری طولانی در کرج!

10:26 - 17/11/2023

کشف جسد یک کارگر اهل بوکان پس از بی خبری طولانی در کرج!

منابع سازمان حقوق بشری هانا گزارش دادند، یک کارگر ۳۰ سالە اهل بوکان با نام سعدون فضلی کە پدر دو فرزند نیز بود، با گذشت بیش از یک ماە بی خبری مطلق، جسدش در کرج کشف شد.

بر پایە این گزارش، سعدون فضلی پس از یک تماس تلفنی جهت کار بە کرج رفتە و سپس هیچگونە خبری از وی در دسترس قرار نمی‌گیرد.

سر انجام پس از گذشت یک ماە محل جسد سعدون فضلی از طریق تماس بە خانوادە نامبردە دادە می شود و بعد از ظهر روز جمعە جهت خاکسپاری بە بوکان منتقل شد.

همچنین فردی کە با خانوادە فضلی تماس گرفتە، این خانوادە را نسبت بە اینکە نباید بە هیچ عنوان این مسئلە بە پلیس گزارش دادە شود هشدار دادە. اما خانوادە فضلی ضمن اینکە مسئلە را با پلیس نیروی انتظامی در میان گذاشتە اند، هیچگونە اطلاعاتی تاکنون در مورد قتل فرزندشان عنوان نشدە است.

لازم بە توضیح است، بی خبری و سکوت نهاد های تحقیقی حکومتی در مورد قتل سعدون فضلی با توجە  گمان بر انگیز است، تا زمان تنظیم این خبر منابع سازمان حقوق بشری هانا در حال تحقیق در مورد چگونگی و عاملین قتل این کارگر جوان هستند.