گزارش

کمبود نیروی معلم چالش اصلی نظام آموزشی ایران

02:58 - 6/11/2023

کمبود نیروی معلم چالش اصلی نظام آموزشی ایران

با وجود چالش های فراوان برای نظام آموزشی در ایران در دورەی جدید کردستان نیز از این قضیە مستثنا نبودە است.

بر اساس آمارهای جمع آوری شدە توسط سازمان حقوق بشری هانا، از وضعیت اسفبار آموزش در کردستان کە گواە کمبود 23 هزار نفر نیروی معلم در چرخەی آموزشی استان کردستان است کە بیشتر روستاها و حاشیە شهرها معلم نداشتەاند.

تحقیقات انجام شدەی هانا حاکی از آن است کە این کمبود نیرو حاصل انباشت چندین معضل در نظام آموزشی کردستان می باشد، اول آن کە استخدام گزینشی معلمان در نظام و اخراج معلمان منتقد یا مخالف نظام بە عنوان یکی از دلایل شناختە شدە است، دوم بازنشستگی برخی از معلمان در خدمت پس از اتمام دورەی رسمی آنها، عامل سوم و مهمترین دلیل پس از حواشی انقلاب (زن، زندگی، آزادی) در کردستان است کە بخشی از معلمین بە عنوان نیروی محرک این انقلاب از سوی نهادهای امنیتی و نظام آموزش جمهوری اسلامی شناسایی، زندان، اخراج و تبعید شدەاند.
بدیهی است با وجود عوامل ذکر شدە نظام آموزشی در کردستان دچار چالش و بحران جدی خواهد شد، زیرا یک نظام آموزشی پویا در یک کشور الویت های آن اهمیت و پرداختن بە مطالبات و خواست های معلمان خواهد بود و معلم را در امر آموزش همانند یک  سازمان امنیتی و پلیسی بازخواست نخواهد کرد.

01:36 - 9/11/2023 بروز شده است.