زندانیان

بازداشت دو شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی در شهرهای بوکان و پیرانشهر

09:30 - 27/5/2024

بازداشت دو شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی در شهرهای بوکان و پیرانشهر

بە گزارش همکاران هانا: روز یکشنبە "٦ خرداد ماە ١٤٠٣" یک شهروند کُرد با هویت "عمر بزغم" اهل روستای "ترکش" از توابع پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بە گفتە یگ منبع، نامبردە توسط نیروهای امنیتی بدون ارائە مدارک قضایی در منرل شخصی خود صورت گرفتە است.


همچنین در شهرستان بوکان یک شهروند دیگر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت این شهروند برای سازمان حقوق بشری هانا "زانا حسن زادە" اهل بوکان، احراز گردید.


طبق گزارشات دریافتی، نیروهای امنیتی بدون رائە مدارک قضایی بە منزل شخصی این شهروند یورش بردە و وی را بازداشت کردەاند.

یک منبع در این بارە افزود، بازداشت زانا حسن زادە بە دلیل انتشار مطلب در مورد مرگ ابراهیم رئیسی بودە است.