آمار

آمار اعدامها در ماە مە ٢٠٢٤ در کردستان ایران

11:18 - 1/6/2024

آمار اعدامها در ماە مە ٢٠٢٤ در کردستان ایران

بر اساس آمار ثبت شدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە مە ۲۰۲۴ میلادی، دستکم ٢٠ شهروند کُرد در زندانهای ایران اعدام شدند. از مجموع اعدام شدەگان، ١٣ نفر بە جرایم مرتبط با مواد مخدر ، ٥ نفر بە جرم قتل  و ٢ نفر بە جرم محاربە اعدام شدند . انور خضری و خسرو بشارت اهل مهاباد دو زندانی عقیدتی کُرد بودند کە بعد از ١٤ سال بە جرم محاربە اعدام شد.

سازمان حقوق بشری هانا، اعدام را عمل شنیع و قتل حکومتی میداند و خواستار توقف کامل حکم اعدام در ایران است.  
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
١ ژوئن ٢٠٢٤

11:30 - 1/6/2024 بروز شده است.