آمار

آمار تلفات کولبران در ماە مە ٢٠٢٤ در کردستان ایران

11:02 - 1/6/2024

آمار تلفات کولبران در ماە مە ٢٠٢٤ در کردستان ایران

آمار تلفات کولبران در ماە مە ٢٠٢٤ با استناد به مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماه مە ٢٠٢٤، در مجموع ١٣ کولبر و کاسبکار کورد کشتە و زخمی شدند. از این تعداد ٦ نفر با شلیک مستقیم نیروهای دولتی کشتە و ٧ کولبر دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین در این ماە ٣ کولبر نیز بازداشت شدند. 
اسامی کولبرهایی کە جان خود را ازدست دادند بە شرح زیر است : سینا رسولزادە اهل سردشت، واحد قادرپور اهل سقز، سالار احمدی اهل سردشت، عطا رستم پور اهل سردشت، جلال سهرابی اهل بانە و هیمن احمدی اهل سقز. 

لازم بە ذکر است کە از ابتدای سال ٢٠٢٤ تاکنون ٢٤٢ کولبر کشتە و زخمی شدند. از این تعداد ٣٢ کولبر توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی کشتە و ١٨ کولبر نیز بازداشت شدند. 
در ماه مە نیز مثل ماههای قبل نیروهای انتظامی و مرزبانان جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم بە کولبرها کە برای بدست آوردن لقمە نانی تن بە این کار سخت، طاقت فرسا و پر مخاطرە میزنند تلفات زیادی وارد کردند. حکومت جمهوری اسلامی بجای اینکە امکان کار را در استانهای کردستان برای شهروندان کورد را مهیا کند، منطقە را امنیتی کردە و روزانە بە کولبران حملە میکند و از آنها تلفات میگیرد. 
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا
١، ژوئن  ٢٠٢٤

11:09 - 1/6/2024 بروز شده است.