آمار

آمار تلفات کولبران در ٦ ماهە اول سال ٢٠٢٤

11:14 - 9/7/2024

آمار تلفات کولبران در ٦ ماهە اول سال ٢٠٢٤

        مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارشی آماری از وضعیت کولبران در شش ماهە اول سال ٢٠٢٤، در کردستان ایران را آمادە کردە و بە اطلاع میرساند.  

با استناد به مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ٦ ماهە اول سال ٢٠٢٤، در دستکم ٢٧١ کولبر و کاسبکار کورد کشتە، زخمی و بازداشت شدند.
بر اساس این آمار از مجموع ٢٧١ کولبر، ۳۵ نفر کشتە شدند، ۲١٨ کولبر زخمی شدند و ١٨ کولبر هم بازداشت شدند. 
جزئیات بیشتر این آمار بە شرح زیر است: 
 
از ٣٥ کولبر کشتە شدە، ٢٦ نفر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتند و جانشان را از دست دادند. ٧ کولبر هم بر اثر حوادث طبیعی جان باختند و ٢ کولبر هم بدلیل تعقیب و گریز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دچار حادثە تصادف ماشین شدند و کشتە شدند.
 
در شش ماە اول سال ٢٠٢٤، ٢۱۸ کولبر زخمی شدند، از این تعداد ١٧٩ نفر بر اثر تیراندازی و شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی زخمی شدند، ١٣ نفر بر اثر حوادث طبیعی زخمی شدند، ١٣ کولبر بر اثر ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شدند، ٩ نفر در پی تعقیب و گریز بر اثر تصادف ماشین زخمی شدند و ۴ کولبر هم بر اثر انفجار مین زخمی شدند. 
در شش ماه گذشتە ۱۸ کولبر نیز توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
لازم بە ذکر است کە اسامی تمامی کولبرانی کە در این گزارش بە انها اشارە شدە است در مرکز امار سازمان حقوق بشری هانا ثبت شدە است. 
 
در شش ماهە اول سال ٢٠٢٤، نیروهای انتظامی و مرزبانان جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم بە کولبرها کە برای بدست آوردن لقمە نانی تن بە این کار سخت، طاقت فرسا و پر مخاطرە میزنند تلفات زیادی وارد کردند. حکومت جمهوری اسلامی بجای اینکە امکان کار را در استانهای کردستان برای شهروندان کورد مهیا کند، منطقە را امنیتی کردە و روزانە بە کولبران حملە میکند و از آنها تلفات میگیرد. 
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا
٥، جولای ٢٠٢٤
 
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است