ویدیو

آمار سازمان حقوق بشری هانا از وضعیت حقوق بشردر سە ماه اول سال ٢٠٢٢ میلادی در کردستان ایران

12:04 - 4/4/2022

آمار سازمان حقوق بشری هانا از وضعیت حقوق بشردر سە ماه اول سال ٢٠٢٢ میلادی در  کردستان ایران

هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در سە ماە اول سال ٢٠٢٢ در کردستان ایران را منتشر میکند. ((هر جا کە نامی از کردستان آمدە است منٰظور استانهای ''کرمانشاە، ایلام، سنندج(کردستان)، ارومیە( آذربایجان غربی) است. )) با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد .