ویدیو

آمار ماهانە سازمان حقوق بشری هانا از وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران در ماه آوریل ٢٠٢٢

08:24 - 2/5/2022

آمار ماهانە سازمان حقوق بشری هانا از وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران در ماه آوریل ٢٠٢٢

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە آوریل ٢٠٢٢ در کردستان ایران هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در ماە آوریل ٢٠٢٢ در کردستان ایران را منتشر میکند. ( هر جا کە نامی از کردستان آمدە است منٰظور استانهای کرمانشاە، ایلام، سنندج (کردستان)، ارومیە( آذربایجان غربی) میباشد .) با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد.

08:48 - 2/5/2022 بروز شده است.