آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە ژوئن ٢٠٢٤، در کردستان ایران

10:52 - 6/7/2024

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە ژوئن ٢٠٢٤، در کردستان ایران

      مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارشی آماری از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کورد در ماە ژوئن ٢٠٢٤، در کردستان ایران را آمادە کردە و بە اطلاع میرساند.

 لازم بە ذکر است کە با توجە بە عدم دسترسی آزادانە بە اخبار در داخل کشور بدلیل خفقان و سانسور شدید، این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق بشر شهروندان را در بر گرفتە باشد اما تمام تلاش همکاران هانا در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا بەکار گرفتە شدە است کە موارد ذکر و ثبت شدە دقیق و راستی آزمایی شدە باشد. 
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە ژوئن ٢٠٢٤، دست کم ٣٤ شهروند کورد بازداشت شدەاند، ٨ زندانی بە ٣٥٣ ماە زندان محکوم شدەاند، ١٢ کولبر و کاسبکار کشتە، زخمی و بازداشت شدەاند، دستکم ١٠ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختە است، یک شهروند بر اثر انفجار مین کشتە شدە و دستکم ٣١ نفر خودکشی کردەاند.
  
بازداشتها: 
در ماە ژوئن٢٠٢٤، دستکم ٣٤، شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە وبدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، احضار و بازداشت شده‌اند. 
هویت این ٣٤ تن برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی، فعالیتهای مدنی و ٧ نفر بە جرم فعالیتهای مذهبی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار همە بازداشت شدەگان مرد هستند. 
 
احکام زندانیان: 
در ماه ژوئن ٢٠٢٤، دستکم برای ٨ نفر از زندانیان حکمهای طويل المدت زندان و همچنین جریمە صادر شدە است کە برای این ٨ زندانی مجموعا حکم ٢٩ سال و ٤ ماە زندان صادر شدە است. در ماە ژوئن یک زندانی بطور اجباری منتقل شدە، یک مورد اعتصاب غذا وجود داشتە و تعدادی از زندانیان با عدم رسیدگی بە مشکلات پزشکی مواجە بودند.    
 
 
: کولبران
با استناد به آمار هانا، در ماە ژوئن ٢٠٢٤، دستکم ١٢، کولبر و کاسبکار کشتە، زخمی و بازداشت شدند. از این تعداد ٢ نفر هژیر محمودپور و ارکان بالواسە با شلیک مستقیم نیروهای دولتی کشتە شدند و ٨ کولبر هم با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی زخمی شدند.  هویت همە زخمیها برای هانا احراز شدە است. دو کولبر هم بازداشت شدند و یک کولبر بە اتهام جاسوسی برای اسرائیل محکوم شدە است.
 
  خودکشی: 
در ماە ژوئن ٢٠٢٤، دستکم ٣١ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند. در میان خودکشیها ١٨ مورد مرد و ١٣ نفر هم زن بودند. یک نفر از این افرد کودک زیر ١٨ سال بوده. این خودکشیها اکثرا بدلیل مشکلات خانوادگی، فقر و بعضیها هم بدلالیل نامعلوم بودە. بر اساس این آمار تعداد خودکشیها در ماە ژوئن نسبت بە ماه قبل معادل ٢٨٧ درصد اضافە شدە است. 
 
کارگران: 
در ماە ژوئن ٢٠٢٤، ١٠ کارگر بر اثر سانحە کاری جان باختە اند، ٢ کارگر هم بە ٣ سال حبس محکوم شدند. 
 
مین:
در ماە ژوئن نیز انفجار مینهای باقیماندە از جنگ ایران و عراق در نوار مرزی و همچنین مینهای تازە کار گذاشتە شدە توسط جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، همچنان قربانی میگیرد. در این ماە یک شهروند بر اثر انفجار مین کشتە شد.
 
ناهنجاریهای اجتماعی:
در ماو ژوئن ٢٠٢٤، یک زن و یک مرد بە قتل رسیدند.
 
 
نتیجە: 
میزان بالای خودکشی در ماە ژوئن زنگ خطری است برای جامعە. این پدیده‌ی غم‌انگیز نشان‌دهنده‌ی وجود مشکلات جدی در جامعه است که از جمله آنها می‌توان به نبود امکانات اولیه زندگی، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و نیز نبود امنیت روانی و جانی اشاره کرد. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا شرایطی ایجاد کنند که افراد به سوی اقدامات ناامیدانه‌ای چون خودکشی سوق داده شوند
این آمارها نشان‌دهنده‌ی نیاز فوری به توجه و اقدام جدی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در استانهای کردستان است. حکومت و سازمان‌های غیردولتی باید با ایجاد برنامه‌های حمایتی و مشاوره‌ای، تلاش کنند تا شرایط زندگی برای مردم این منطقه بهبود یابد و از وقوع چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
٤ جولای ٢٠٢٤ 
 
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است