اعدام

اجرای حکم اعدام یک زندانی کُرد در زندان عادل آباد شیراز

10:30 - 8/7/2024

اجرای حکم اعدام یک زندانی کُرد در زندان عادل آباد شیراز

بر اساس گزارشات همکاران سازمان حقوق بشری هانا: بامداد روز یکشنبە "١٧ تیر ماە ١٤٠٣"خورشیدی، حکم اعدام یک زندانی کُرد با هویت "مجتبی کرمی" فرزند الە رحم و اهل شهرستان هرسین از توابع کرمانشاە، کە پیشتر بە اتهام مرتبط با جرایم "مواد مخدر" بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود، در زندان عادل آباد شیراز بە اجرا درآمد.

بە گفتە یک منبع، نامبردە سە سال پیش بە اتهام مرتبط با جرایم "مواد مخدر" بازداشت و سپس توسط دستگاە قضایی ج.ا بە اعدام محکوم شدە بود.