ویدیو

بازداشت «فاطمە دادوند» از سوی نیروهای پلیس ترکیە جهت دیپورت کردن بە ایران

11:37 - 7/4/2022

بازداشت «فاطمە دادوند» از سوی نیروهای پلیس ترکیە جهت دیپورت کردن بە ایران

درخواست «فاطمە دادوند» از سازمان ملل پس از بازداشت؛ در ترکیە امنیت جانی ندارم لطفا بە کشور سوم منتقلم کنید...

هانا؛ دقایقی پیش «فاطمە دادوند» زندانی سیاسی و از شاهدان عینی سرکوب مردم توسط نهادهای نظامی وامنیتی در اعتراضات ٩٨، طی تماس با « سازمان حقوق بشری هانا» از بازداشت خود توسط نهاد های امنیتی و انتقال وی بە مرکز دیپورت شهر «قیصریە» در کشور «ترکیە» خبر داد.

«فاطمە دادوند» در ادامە افزود؛ با اینکە من از unhcr اجازە ماندن در خاک کشور ترکیە را دارم، اما بعد از ظهر روز پنجشنبە ٧ آوریل از سوی نیروهای لباس شخصی در شهر قیصریە خودسرانە بازداشت شدم و بدون توجە بە درخواست  من برای داشتن  وکیل  هم اکنون بە بازداشتگان کمپ مرکزی دیپورت قیصریە منتقل شدە ام.

نامبردە در گفتگوی خود با سازمان حقوق بشری هانادرخواست کرد؛ من در کشور ترکیە امنیت جانی ندارم، از سازمان ملل خواهانم  نهایت تلاش و اعمال لازم  را جهت آزاد و انتقالم بە کشور سوم انجام دهد.

«فاطمە دادوند» ٤٤ سالە، اهل شهر بوکان و مادر ٣ فرزند است. نامبردە در اعتراضات آبان ماە ٩٨ بازداشت و در شعبە ١٠٣ دادگاە کیفری شهرستان "بوکان" بە اتهام اختلال در نظم و آسایش عمومی با شرکت در اغتشاشات و کشف حجاب ابتدا بە ٥ سال و ٥ ماه و ٣٠ ضربە شلاق محکوم شد. اما پس از تسلیم بە رای حکم وی بە ٣سال و ٩ ماە حبس تعزیری و ٣٠ ضربە شلاق تقلیل یافت  و سر انجام در ٢ نوامبر ٢٠٢١ پس از گذشت یک سوم از دوران محکومیت بە شیوە مشروط از  زندان مرکزی شهر «ارومیە »آزاد شد. بە گفتە وی؛ در همان ماه بە دلیل فشار نهاد های امنیتی مجبور بە خارج شدن از ایران شد.

12:01 - 7/4/2022 بروز شده است.