زندانیان

بازداشت مجدد یک جوان ١٩ سالە توسط نیروهای امنیتی در جوانرود

11:03 - 30/6/2024

بازداشت مجدد یک جوان ١٩ سالە توسط نیروهای امنیتی در جوانرود

بنا به گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشری هانا: صبح امروز شنبه "۹ تیر ماە ۱۴۰۳" ‎یک جوان ١٩ سالە با هویت "رامین قادری" اهل جوانرود، مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

طبق گزارشات دریافتی؛ بازداشت رامین قادری بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی  ‎در منزل پدری خود صورت گرفتە است.

بە گفتە یک منبع، این جوان کُرد پس از بازداشت بە ادارە اطلاعات کرمانشاە منتقل شدە است.


لازم بە ذکر است نامبردە پیشتر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی آزاد شدە بود.