زندانیان

بازداشت و انتقال آکام خضرزادە، بە زندان نقدە جهت اجرای حکم حبس

08:48 - 30/6/2024

بازداشت و انتقال آکام خضرزادە، بە زندان نقدە جهت اجرای حکم حبس

هانا: روز یکشنبە "١٠ تیر ماە ١٤٠٣" آکام(عبدالسلام) خضرزادە شهروندکُرد اهل روستای "کانی بداغ" از توابع پیرانشهر، جهت اجرای حکم حبس خود توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و بە زندان نقدە منتقل شد.

این شهروند کُرد پیشتر توسط شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری دو پیرانشهر به ریاست قاضی "مجید امیرمحمدی" بە اتهام "همکاری با یکی از احزاب کُردستان اپوزیسیون حکومت ایران از طریق حمل و نگهداری اسلحه" به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود.

آقای خضرزادە، در تاریخ "١٤ تیرماە ١٤٠١" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی بە یکی از بازداشتگاەهای امنیتی در ارومیە منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی در ١٩ شهریور ماە همان سال بە زندان نقدە منتقل و در نهایت در روز یکشنبە "٢٠ شهریور ماە ١٤٠١" با تودیع وثیقە آزاد شد.