زندانیان

بازداشت یک شهروند اهل دیواندرە توسط نیروهای امنیتی

03:56 - 4/7/2024

بازداشت یک شهروند اهل دیواندرە توسط نیروهای امنیتی

همکاران سازمان حقوق بشری هانا در شهرستان دیواندرە از بازداشت یک شهروند توسط نیروهای ادارە اطلاعات خبر دادند.

برپایە این گزارشات، امروز پنجشنبە "١٤ تیر ماە ١٤٠٣" یک شهروند با هویت "کورش شریف پور" پدر د فرزند، اهل روستای "رشیدآباد" و ساکن دیواندرە، توسط نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بدون ارائە مدارک قضایی در محل کار خود بازداشت شد.

بە گفتە یک منبع، نیروهای امنیتی پس از بازداشت آقای شریف پور را بە منزل شخصی خود بردە و اقدام بە تفتیش منزل وی کردە و سپس بە بازداشتگاە شهرامفر سنندج منتقل شدە است.


تا لحظە انتشار این خبر اطلاعی از اتهامات مطروحە علیە این شهروند در دست نیست.

07:37 - 5/7/2024 بروز شده است.