زندانیان

بازداشت یک شهروند اهل پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

10:40 - 10/7/2024

بازداشت یک شهروند اهل پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

هانا: روز سەشنبە "١٩ تیر ماە ١٤٠٣" یک شهروند کُرد اهل پیرانشهر پس از احضار بە دادگاە این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند برای سازمان حقوق بشری هانا "امید احمدی" اهل پیرانشهر احراز گردید.

طبق گزارشات دریافتی؛ نامبردە پس از بازداشت جهت بازجویی بە یکی از بازداشتگاەهای امنیتی در ارومیە منتقل شدە است.