کولبر

بانە/ زخمی شدن یک کاسبکار بر اثر شلیک نیروهای نظامی

01:31 - 10/7/2024

بانە/ زخمی شدن یک کاسبکار بر اثر شلیک نیروهای نظامی

هانا: روز دوشنبە "١٨ تیر ماە ١٤٠٣" در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مرز "بروشکانی" از توابع بانە، یک کاسبکار جوان از ناحیە پا بە شدت زخمی شد.

هویت این کاسبکار برای سازمان حقوق بشری هانا "نوید حسنی" ٢٢ سالە و اهل شهرستان بانە، احراز گردید.

نوید حسنی جهت مداوا پزشکی بە مراکز درمانی منتقل شدە است.