بیاننامە

بیانیەی سازمان حقوق بشری هانا دربارە ی بزرگداشت! مرگ رئیسی توسط سازمان ملل

10:44 - 28/5/2024

بیانیەی سازمان حقوق بشری هانا دربارە ی بزرگداشت! مرگ رئیسی توسط سازمان ملل

سازمان حقوق بشری هانا برنامە ی سازمان ملل متحد برای بزرگداشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشتە شدە ایران را محکوم میکند.

ابراهیم رئیسی برای مردم ایران و بویژە مردم کردستان یادآوری قتل عام و اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ١٣٦٧ است. ایشان در دهەی ١٣٦٠ بە همراە چهار تن دیگر بە عنوان “کمیتە مرگ”  فعایت می کرد. رئیسی در بین مردم ایران بدلیل قساوتهایش در اعدام زندانیان سیاسی بە “قصاب تهران” شناختە میشود. 
زمانی کە ابراهیم رئیسی ریاست قوە قضائیە را بعهدە داشت بیشترین سرکوبها در حق مردم ایران، آزادیخواهان، فعالان حقوق بشر و ملل ساکن ایران صورت گرفت. 
در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی سرکوب خشونت آمیز جنبش زن زندگی آزدای را شاهد بودیم کە منجر بە بازداشت بیش از ٢٠ هزار نفر و کشتن بیش از ٥٥٠ نفر ازجملە ١٢٠ کودک شد. کمیتە ی حقیقت یاب سازمان ملل متحد در ماە مارس اعلام کرد کە در جریان سرکوب اعتراضات سال ١٤٠١ جمهوری اسلامی بە ریاست ابراهیم رئیسی مرتکب جنایت علیە بشریت شدە است کە شامل زندان، شکنجە و خشونت جنسی علیە معترضان بودە است. 
سازمان ملل متحد با علم بە اینکە رئیسی مرتکب این جنایات شدە؛ قرار است روز پنجشنبە ٣٠ ماە مە ٢٠٢٤ بە رئیسی ادای احترام کند. 
 
سازمان حقوق بشری هانا، ادای احترام بە رئیسی را مشروعیت بخشیدن بە ادامە نقض حقوق بشر در ایران میداند و مقامات جمهوری اسلامی را شایستە ی تقدیر و ادای احترام در مجامعی کە اصول عدالت، انصاف و وجدان را رعایت میکند، نمیداند. لذا بە عنوان یک سازمان حقوق بشری در کردستان ایران، از سازمان ملل متحد میخواهیم کە مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی را لغو کند و در کنار مردم دادخواە ایران برای دستیابی بە عدالت، صلح و آزادی قرار بگیرد. 
 
 
سازمان حقوق بشری هانا 
٢٧ مە ٢٠٢٤