اخبار

روانسر/ مجروحیت یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع

10:30 - 2/7/2024

روانسر/ مجروحیت یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع

بر اساس گزارشات رسیدە بە سازمان حقوق بشری هانا: روز یکشنبە "١٠ تیر ماە ١٤٠٣" یک کارگر با هویت "صابر محمدی" متاهل و اهل روستای " شان رش" و ساکن سرپل ذهاب، هنگام کار بر اثر سقوط از ارتفاع مجروح شد.

بر پایە گزارشات دریافتی؛ نامبردە بە دلیل فقدان ایمنی در محیط کار از ارتفاع داربست فلزی سقوط کرده و بە شدت مجروح شدە است.

لازم بە ذکر است آقای محمدی، هم اکنون در بخش ICU بیمارستان طالقانی بستری و وضعیت وی نامساعد گزارش شدە است.