زندانیان

سیوان ابراهیمی، جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و بە زندان سنندج منتقل شد

02:54 - 4/7/2024

سیوان ابراهیمی، جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و بە زندان سنندج منتقل شد

بر اساس گزارشات دریافتی؛ روز چهارشنبە "١٣ تیر ماە ١٤٠٣" سیوان ابراهیمی، مدرس زبان کردی عضو هیئت مدیرە انجمن فرهنگی_اجتماعی (نوژین) پس از احضار بە دادگاە انقلاب سنندج بازداشت و جهت اجرای حکم حبس خود بە زندان این شهر منتقل شد.

سیوان ابراهیمی ٢٩ سالە و اهل کامیاران است.

نامبردە پیشتر توسط شعبە اول دادگاە انقلاب سنندج، بە ریاست قاضی "محمد کرمی" بە اتهام "تشکیل گروه و دسته‌ جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور به ١٠ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، مجموعا ١١ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود کە در دادگاه تجدیدنظر از اتهام "تشکیل گروه و دسته‌ جات به قصد بر هم زدن امنیت کشور" تبرئه شد و محکومیت یکسال حبس این شهروند بە ٨ ماه حبس کاهش پیدا کرد.
آقای ابراهیمی روز شنبه "٩ دی‌ ماە ١٤٠٢" برای اجرای حکم یکسال حبس به اتهام "اخلال در نظم عمومی" به زندان سنندج منتقل و در نهایت روز دوشنبە "٤ تیرماە ١٤٠٣" از زندان آزاد شد.
    
سیوان ابراهیمی در مرداد ماە ١٤٠٢، از سوی شعبە ١٠٦ داگاە کیفری سنندج، بە اتهام "برهم زدن نظم عمومی" بە یکسال حبس تعزیری، تبعید بە زندان دیزل آباد کرمانشاە و ٤٠ ضربە شلاق محکوم شدە بود روز شنبە "١١ آذر ماە، حکم حبس و شلاق در دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید و حکم تبعید بە زندان دیزل آباد کرمانشاە نیز لغو شدە بود.
لازم بە ذکر است نامبردە روز چهارشنبە "٢٨ دی ماە ١٤٠١" بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و سپس روز دوشنە "٢٤ بهمن ماە ١٤٠١" با تودیع وثیقە بە طور موقت از زندان سنندج، آزاد شدە بود.
این مدرس زبان کوردی پیشتر نیز در تاریخ "١٣ دی ماە ١٤٠١" برای اطلاع از پرونده همسرش "زارا محمدی" به دادگاه سنندج مراجعه کرده بود، توسط نیروهای حکومتی بازداشت و سپس در تاریخ "١٥ دی ماە ١٤٠١ " با تودیع وثیقە از زندان آزاد شدە بود.