زندانیان

فرهاد شیخی فعال کارگری اهل سقز بە حبس محکوم شد

01:41 - 30/6/2024

فرهاد شیخی فعال کارگری اهل سقز بە حبس محکوم شد

بە گزارش همکاران هانا: فرهاد شیخی فعال کارگری اهل سقز، توسط شعبە یکم دادگاە انقلاب کرج بە ریاست قاضی "سید موسی آصف حسینی" بە اتهام "تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی" بە یک سال حبس تعزیری، دو سال تبعید بە شهرستان دیواندرە و دو سال ممنوع الخروج از ایران و منع زندگی در البرز و تهران محکوم شدە است.

فرهاد شیخی در روز یکشنبە "٧ خرداد ماە ١٤٠٢ " توسط نیروهای حکومتی بدون ارائە حکم قضایی در منزل شخصی خود در هشتگرد کرج بازداشت و سپس بە زندان رجایی شهر منتقل و در نهایت با تودیع وثیقە آزاد شد.