ویدیو

مادر زندانی سیاسی کُرد "پژمان فاتحی" خواستار حمایت همه مردم ایران و فعالان و نهادهای حقوق بشری از پسرش شد.

12:07 - 6/1/2023

مادر زندانی سیاسی کُرد "پژمان فاتحی"  خواستار حمایت همه مردم ایران و فعالان و نهادهای حقوق بشری از پسرش شد.

افسانە یوسفی، مادر زندانی سیاسی کُرد "پژمان فاتحی" با انتشار ویدیویی با اشارە بە پنج ماە بیخبری مطلق از وضعیت و سرنوشت فرزندش، خواستار حمایت همه مردم ایران، افکار عمومی، سازمان بین المللی  و فعالان و نهادهای حقوق بشری از پسرش شد.

#پژمان_فاتحی 

#محمد_فرامرزی 

#محسن_مظلوم 

#وفا_آذربار

08:10 - 6/1/2023 بروز شده است.