ویدیو

مصاحبە "دکتر هادی رسول زاده" سخنگوی سازمان حقوق بشری هانا در مورد (نقض حقوق زنان) با شبکە جهانی کلمە

08:16 - 11/3/2023

مصاحبە "دکتر هادی رسول زاده" سخنگوی سازمان حقوق بشری هانا در مورد (نقض حقوق زنان) با شبکە جهانی کلمە

مصاحبە "دکتر هادی رسول زاده" سخنگوی سازمان حقوق بشری هانا در مورد (نقض حقوق زنان) توسط جمهوری اسلامی ایران و واکنش های داخلی و خارجی در رابطه با مسمومیت های سریالی دانش آموزان در ایران" با شبکە جهانی کلمە.

08:19 - 11/3/2023 بروز شده است.