کولبر

هدف قرار دادن یک کاسبکار پس از ارسال غذا بە یک پاسگاە مرزبانی توسط نیروهای همان پاسگاە

02:51 - 8/7/2024

هدف قرار دادن یک کاسبکار پس از ارسال غذا بە یک پاسگاە مرزبانی توسط نیروهای همان پاسگاە

بە گزارش همکاران سازمان حقوق بشری هانا: روز یکشنبە "١٧ تیرماە ١٤٠٣" نیروهای پاسگاە مرزی هنگژال بە بهانە آوردن غذا یک کاسبکار کُرد را بە محوطە پاسگاە کشاندە و پس از دریافت ١٥ پرس غذا بە فرمان فرماندهی همان پاسگاە از پشت بە این کاسبکار شلیک شدە کە هم اکنون در وضعیت وخیم جسمانی در یکی از بیمارستان های شهر سنندج بستری است.

بر پایە این گزارش هویت این کاسبکار "ریبوار رشیدی" متاهل، پدر دو فرزند و اهل روستای "کیلە" از توابع بانە احراز گردید.

 

گزارشات دریافتی از همکاران هانا در بانە حاکی از این است کە نمونە چنین اقداماتی از سوی پاسگاەهای مرزی برای کشاندن کاسبکاران بە داخل پاسگاەهای مرزی قبلا نیز وجود داشتە است.