اخبار

چهار فعال صنفی معلمان اهل مریوان بە حبس محکوم شدند

01:58 - 10/7/2024

چهار فعال صنفی معلمان اهل مریوان بە حبس محکوم شدند

بر اساس گزارشات دریافتی؛ چهار فعال صنفی معلمان اهل مریوان با نام های "تحسین مصطفی، سیوان سلیمانی، آرام قادری و آرام محمدی" از سوی دادگاە انقلاب مریوان بە اتهام "تبلیغ علیە نظام" هر کدام بە چهار ماە حبس محکوم شدند.

احکام این چهار فعال صنفی بە مدت دو سال بە حالت تعلیق درآمدە است.


لازم بە ذکر است این چهار فعال صنفی در تاریخ "٢٦ خرداد ماە ١٤٠١" توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در نهایت پس از یک روز بازداشت با قرار وثیقە آزاد شدە بودند.