ویدیو

کردستان در یک سال گذشتە از نگاە آمار

09:25 - 22/3/2023

کردستان در یک سال گذشتە از نگاە آمار

هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در سال ١٤٠١ خورشیدی در کردستان ایران را آمادە کردە و آنرا بە اطلاع میرساند. این گزارش شامل استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاە و ایلام است. لازم بە ذکر است کە با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در یک سال گذشتە، بیش از ٨،٠٠٠ شهروند کرد بازداشت شدەاند. ١٥٢ نفر از جملە ٢٣ کودک و ١٠ زن در جریان اعتراضات اخیر کشتە شدند. در یک سال گذشتە دستکم ٢٤٥ زن بازداشت شدند. در این مدت دستکم ٨٧ نفر اعدام شدەاند، ٢٤٢ کولبر کشتە و زخمی شدەاند، دستکم ٤٠ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختەاند،  ١٤ نفر بر اثر انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند، دستکم ٢٠ نفر بە دلایل ناموسی بە قتل رسیدەاند و نهایتا ١٣١ نفر در یک سال گذشتە خودکشی کردەاند.

:بازداشتها
در سال ١٤٠١، بویژە بعد از شروع انقلاب ژینا بیش از ٨،٠٠٠ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە و بدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، بازداشت شده‌اند.
هویت ٢٠٥٣ نفر از افراد بازداشت شدە برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی، فعالیتهای صنفی، مدنی، فعالیت در عرصە حقوق زنان و زیست محیطی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار ازمجموع بازداشت شدەگان ١٧٦٩ مورد بە جرم فعالیتهای مدنی و شرکت در اعتراضات، ٢٠٥ نفر بە جرایم سیاسی، ٥٧ مورد بە جرم فعالیتهای صنفی کە شامل معلمین و کارگران میشود، ٨ نفر بجرم فعالیت مذهبی، ٧ نفر فعال محیط زیستی، ٧ نفر فعال حقوق زنان میباشند.
از مجموع بازداشت شدەگان ٢٦٣ نفر زن و ١٧١ نفر کودک هستند
 
: اعدام
با استناد به آمار هانا، در سال ١٤٠١ خورشیدی، دستکم ٨٧ شهروند کُرد در زندانهای ایران اعدام شدەاند. در یک سال گذشتە ٤ زنداني سیاسی بە جرم محاربه اعدام شدند و بقیە موارد اعدامها، ٤٢ مورد به اتهام قتل عمد ٣٩ مورد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و ٢ مورد بە جرم سرقت مسلحانە اعدام شدند
: کولبران
با استناد به آمار هانا، در یک سال گذشتە ٢٤٢ کولبر و کاسبکار کُرد کشتە و زخمی شده‌اند، از این تعداد ٤٠  نفر جانشان را از دست دادەاند کە ٢٩ نفر بر اثر شلیک مستقیم از سوی نیروهای جمهوری اسلامی کشتە شدەاند، ٦ نفر بر اثر حوادث طبیعی جان باختەاند و ٥ نفر هم بر اثر تصادف ماشین کشتە شدەاند. مجموعا ١٩٢ کولبر زخمی شده‌اند کە بە ترتیب ١٥٣ نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی، ١١ نفر بر اثر تصادف ماشین، ٦ نفر بر اثر انفجار مین، ١٠ نفر بر اثر حوادث طبیعی، ١٠ نفر بر دلیل تقیب و گریز توسط نیروهای رژیم زخمی شدەاند. بیشترین آمار تلفات کولبران مربوط بە شهرها و روستاهای مرزی کردستان است
 
 :زنان
تعداد زنان دستگیر شدە در یک سال گذشتە کە هویت آنها برای هانا احراز شدە است 
٢٦٣ نفر است. دستگیر شدەگان اکثرا بە جرم فعالیتهای مدنی و در ارتباط با انقلاب ژینا، فعالیتهای سیاسی و همکاری با احزاب کرد اپوزسیون جمهوری اسلامی و فعالیتهای صنفی بازداشت شدەاند. در جریان انقلاب ژینا ١٠ زن نیز توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشتە شدند.
در یک سال گذشتە متاسفانە دستکم ١٦ زن بدلالیل ناموسی واختلافات خانوەادگی توسط فامیلهای خود، پدر، برادر، وشوهر بە قتل رسیدەاند. 
 
:کودکان 
 
در یک سال گذشتە بویژە در جریان خیزش مردم علیە جمهوری اسلامی ٢٣ کودک کشتە شدند و ١٧١ کودک بازداشت شدند. در این مدت ٤٠ کودک نیز خودکشی کردەاند. سازمان حقوق بشری هانا گزارشات متعددی از کودک آزاری هم در محل کار توسط کارفرما علیە کودکان کار و هم در میان خانوادەها دریافت کردە است کە میزان و تعداد موارد گزارش شدە نگران کنند است. 
 
:خودکشی
با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در یک سال گذشتە دستکم ١٣١ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند.  از این تعداد ٣٧ نفر مؤنث و ٩٤ مورد مذكر بودند.  اکثر خودکشیها بدلالیل مسائل و مشكلات و اختلافات خانوەادگی و همچنین مسائل معیشتی بودە است. 
میزان سنی این افراد بە ترتیب بە این شرح است:
جوانان ٧٦ مورد  
کودکان ٤٠ مورد 
میانسال ١٢ مورد  
و سالخوردەگان ٣ مورد 
 
:ناهنجاریهای اجتماعی
 
در یک سال گذشتە ٢٠ نفر  بدليل قتل ناموسی کشتە شدند کە ١٦ تن از این تعداد زن و ٤ تن مرد بودند
 
:انفجار مین
با استناد به آماری کە در مرکز آمار هانا ثبت شدە است، در سال ١٤٠١ خورشیدی دستکم ١٤ شهروند در مرزهای کُردستان در اثر انفجار مین و مواد منفجره به جای مانده از جنگ ایران و عراق و کاشتە شدە توسط نیروهای مرزبانی رژیم کشتە و زخمی شده اند.
از مجموع ١٤ مورد رخدادە ٦، نفر جانش را از دست دادند، ٨ نفر زخمی شدەاند کە ٣ نفر از این تعداد دچار نقض عضو شدەاند. در میان قربانیان مین ٤ زن هم وجود دارد. بیشترین قربانیان این مین ها کولبران، کاسبکاران و کشاورزان کُرد بوده‌اند. 
 
کارگران:
با استناد به آمارثبت شدە در مرکز آمار هانا در یک سال گذشتە، دستکم ٤٠ کارگر در کردستان به علت سانحه ناشی از کار ونیز نبود ایمنی در محل کار جانباخته‌اند و تعداد زیادی زخمی و مسدوم شدەاند. همچنین در این مدت ٣٣ نفر از فعالین کارگری بە جرم فعالیت کارگری و صنفی بازداشت شدەاند. 
 
محیط زیست:
در سال ١٤٠١ خورشیدی ٧ نفر از  فعالین محیط  بازداشت شدەاند
 
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا
١ فروردین ١٤٠٢
٢١ مارس ٢٠٢٣
 
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است
news@hana-hr.org
www.hana-hr.org (http://www.hana-hr.org/)

09:27 - 22/3/2023 بروز شده است.