یک شهروند دیگر اهل بانە بە ١۵ ماە حبس محکوم شد
یک شهروند دیگر اهل بانە بە ١۵ ماە حبس محکوم شد
یک شهروند اهل بانە بە ١۵ ماە حبس محکوم شد
یک شهروند اهل بانە بە ١۵ ماە حبس محکوم شد
یک فعال کارگری اهل بانە بە حبس محکوم شد
یک فعال کارگری اهل بانە بە حبس محکوم شد
اشنویە؛ فخرالدین ابراهیمی بە حبس محکوم شد
اشنویە؛ فخرالدین ابراهیمی بە حبس محکوم شد
ارومیه؛  مسعود حاجی‌زاده زندانی سیاسی کُرد اعتصاب غذا کرد
ارومیه؛ مسعود حاجی‌زاده زندانی سیاسی کُرد اعتصاب غذا کرد
آزادی سە فعال کارگری با قرار وثیقە از زندان سنندج
آزادی سە فعال کارگری با قرار وثیقە از زندان سنندج
ارومیه: پرونده‌سازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علیه مسعود حاجی‌زاده زندانی سیاسی
ارومیه: پرونده‌سازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران علیه مسعود حاجی‌زاده زندانی سیاسی
بازداشت یک شهروند توسط نیروهای حکومتی در دهلران
بازداشت یک شهروند توسط نیروهای حکومتی در دهلران
سنندج؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای حکومتی
سنندج؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای حکومتی
بازداشت یک نوجوان ١٨ سالە توسط نیروهای اطلاعات سپاە
بازداشت یک نوجوان ١٨ سالە توسط نیروهای اطلاعات سپاە
بازداشت یک شهروند دیگر توسط نیروهای حکومتی در سنندج
بازداشت یک شهروند دیگر توسط نیروهای حکومتی در سنندج
انتقال دو زندانی بلوچ بە سلول انفرادی جهت اجاری حکم اعدام
انتقال دو زندانی بلوچ بە سلول انفرادی جهت اجاری حکم اعدام