پاوە؛ زخمی شدن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
پاوە؛ زخمی شدن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
جانباختن یک شهروند کُرد بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر در تهران
جانباختن یک شهروند کُرد بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر در تهران
جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
بوکان؛ جانباختن یک شهروند بر اثر جراحات واردە ناشی از اصابت گلولە
بوکان؛ جانباختن یک شهروند بر اثر جراحات واردە ناشی از اصابت گلولە
ارومیه؛ مرگ یک شهروند زخمی شده زیر شکنجه نیروهای حکومتی
ارومیه؛ مرگ یک شهروند زخمی شده زیر شکنجه نیروهای حکومتی
بوکان؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شدت جراحات
بوکان؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شدت جراحات
انتقال منیب فتحی بە یکی از بیمارستان های تهران بە دلیل وخامت حالش
انتقال منیب فتحی بە یکی از بیمارستان های تهران بە دلیل وخامت حالش
ماهشهر؛ مجروحیت دو شهروند ناشی از اصابت گلولە توسط نیروهای سرکوبگر
ماهشهر؛ مجروحیت دو شهروند ناشی از اصابت گلولە توسط نیروهای سرکوبگر
جانباختن یک نوجوان ١٦ سالە بر اثر جراحات واردە ناشی از اصابت گلولە
جانباختن یک نوجوان ١٦ سالە بر اثر جراحات واردە ناشی از اصابت گلولە
مهاباد؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
مهاباد؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
سنندج؛ تصویری از یک جوان ٢٠ سالە اهل سنندج  توسط نیروهای سرکوبگر با شلیک گلولە از ناحیە دست و سر زخمی شدە است.
سنندج؛ تصویری از یک جوان ٢٠ سالە اهل سنندج توسط نیروهای سرکوبگر با شلیک گلولە از ناحیە دست و سر زخمی شدە است.
ارومیە؛ انتقال شاکر بهروز زندانی سیاسی کورد بە مکان نامعلوم
ارومیە؛ انتقال شاکر بهروز زندانی سیاسی کورد بە مکان نامعلوم