جانباختن یک نوجوان ١٦ سالە بر اثر جراحات واردە ناشی از اصابت گلولە
جانباختن یک نوجوان ١٦ سالە بر اثر جراحات واردە ناشی از اصابت گلولە
مهاباد؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
مهاباد؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
سنندج؛ تصویری از یک جوان ٢٠ سالە اهل سنندج  توسط نیروهای سرکوبگر با شلیک گلولە از ناحیە دست و سر زخمی شدە است.
سنندج؛ تصویری از یک جوان ٢٠ سالە اهل سنندج توسط نیروهای سرکوبگر با شلیک گلولە از ناحیە دست و سر زخمی شدە است.
ارومیە؛ انتقال شاکر بهروز زندانی سیاسی کورد بە مکان نامعلوم
ارومیە؛ انتقال شاکر بهروز زندانی سیاسی کورد بە مکان نامعلوم
مهاباد؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
مهاباد؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
سنندج؛ زخمی شدن یک نوجوان ١٦ سالە بوسیلە نیروهای سرکوبگر
سنندج؛ زخمی شدن یک نوجوان ١٦ سالە بوسیلە نیروهای سرکوبگر
دهلران: تصویری یکی از زخمی شدەگان
دهلران: تصویری یکی از زخمی شدەگان
بوکان؛ جانباختن یک شهروند معترض زیر شکنجە نیروهای سرکوبگر
بوکان؛ جانباختن یک شهروند معترض زیر شکنجە نیروهای سرکوبگر
تخلیە کردن هر دو چشم یک شهروند در کرمانشاە
تخلیە کردن هر دو چشم یک شهروند در کرمانشاە
کرمانشاە؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
کرمانشاە؛ جانباختن یک شهروند بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر
زاهدان؛ جانباختن یک کودک ٧ سالە بر اثر اصابت گاز اشکاور بە ناحیە سر و خفگی
زاهدان؛ جانباختن یک کودک ٧ سالە بر اثر اصابت گاز اشکاور بە ناحیە سر و خفگی
مصادرە پیکر سلیمان شکری توسط نهادهای امنیتی
مصادرە پیکر سلیمان شکری توسط نهادهای امنیتی