دیواندرە/ بازداشت یک شھروند دیگر در ادامە موج بازداشتها در کردستان
دیواندرە/ بازداشت یک شھروند دیگر در ادامە موج بازداشتها در کردستان
جنایتی دیگر  در داخل زندان تهران بزرگ
جنایتی دیگر در داخل زندان تهران بزرگ
کرمانشاه/ مرگ یک کارگر بر اثر سقوط  از ارتفاع
کرمانشاه/ مرگ یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع
ارومیە/ انتقال زندانی های سیاسی و عقیدتی همراە با خشونت توسط گارد ویژە بە بند امنیتی زندان
ارومیە/ انتقال زندانی های سیاسی و عقیدتی همراە با خشونت توسط گارد ویژە بە بند امنیتی زندان
سنندج/ بازداشت ۲ شهروند توسط نیروهای امنیتی
سنندج/ بازداشت ۲ شهروند توسط نیروهای امنیتی
مریوان; باجگیری ادارە آب از مردم
مریوان; باجگیری ادارە آب از مردم
مرگ مشکوک یک فعال سیاسی کُرد در کرمانشاە
مرگ مشکوک یک فعال سیاسی کُرد در کرمانشاە
کرمانشاه/سقوط یک کارگر از ارتفاع
کرمانشاه/سقوط یک کارگر از ارتفاع
سنندج/ انفجار یک دستگاە تانکر حامل سوخت مازوت
سنندج/ انفجار یک دستگاە تانکر حامل سوخت مازوت
انتقال زهرا محمدی بە زندان سنندج جهت اجرای حکم حبس
انتقال زهرا محمدی بە زندان سنندج جهت اجرای حکم حبس
اشنویە/ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی
اشنویە/ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی
زخمی شدن یک کولبر بر اثر انفجار مین در نوسود
زخمی شدن یک کولبر بر اثر انفجار مین در نوسود