مرگ تلخ پدر و فرزند کرد در ساوە
مرگ تلخ پدر و فرزند کرد در ساوە
ارومیە/ مرگ یک کارگر کُرد بر اثر حادثە کار
ارومیە/ مرگ یک کارگر کُرد بر اثر حادثە کار
گرامی داشت روز کوهنورد در بانە
گرامی داشت روز کوهنورد در بانە
قتل یک جوان کرد کرمانشاه
قتل یک جوان کرد کرمانشاه
انتقال عثمان اسماعیلی بە بازداشتگاه مخوف سنندج
انتقال عثمان اسماعیلی بە بازداشتگاه مخوف سنندج
بوکان/ بازداشت یک شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی
بوکان/ بازداشت یک شهروند کُرد توسط نیروهای امنیتی
انفجار مین موجب مجروح شدن دو شهروند کرد شد
انفجار مین موجب مجروح شدن دو شهروند کرد شد
بازداشت عثمان اسماعیلی فعال کارگری
بازداشت عثمان اسماعیلی فعال کارگری
بدرە/ قتل دو شهروند کرد  توسط برادر زن
بدرە/ قتل دو شهروند کرد توسط برادر زن
بازداشت چندین شهروند کرد دیگر بە بهانە های امنیتی
بازداشت چندین شهروند کرد دیگر بە بهانە های امنیتی
نقدە/ ۱۵ ماه حبس برای یک شهروند کرد
نقدە/ ۱۵ ماه حبس برای یک شهروند کرد
کشتە و زخمی شدن ٥ کولبر در بانە
کشتە و زخمی شدن ٥ کولبر در بانە