بهار زنگی بند فعال حقوق زنان بە بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد
بهار زنگی بند فعال حقوق زنان بە بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد
پریسا وریانی مدیر هنرستان هنرهای زیبای سنندج بە دلیل حمایت ازدانش آموزان اخراج شد
پریسا وریانی مدیر هنرستان هنرهای زیبای سنندج بە دلیل حمایت ازدانش آموزان اخراج شد
سقز: آزادی دو شهروند با وثیقە میلیاردی
سقز: آزادی دو شهروند با وثیقە میلیاردی
محکوم شدن بابک کریمی، بە حبس توسط دادگاە تجدیدنظر ایلام
محکوم شدن بابک کریمی، بە حبس توسط دادگاە تجدیدنظر ایلام
خبات دهدار فعال کارگری با قرار وثیقە آزاد شد
خبات دهدار فعال کارگری با قرار وثیقە آزاد شد
نوید احمدی با قرار وثیقە از زندان سنندج آزاد شد
نوید احمدی با قرار وثیقە از زندان سنندج آزاد شد
بازداشت مجدد ارسلان دیوارگر پس از احضار بە ادارە اطلاعات
بازداشت مجدد ارسلان دیوارگر پس از احضار بە ادارە اطلاعات
بازداشت دو شهروند اهل پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی
بازداشت دو شهروند اهل پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی
بازداشت دو شهروند اهل قروە توسط نیروهای امنیتی
بازداشت دو شهروند اهل قروە توسط نیروهای امنیتی
بازداشت یک شهروند اهل دیواندرە توسط نهادهای حکومتی
بازداشت یک شهروند اهل دیواندرە توسط نهادهای حکومتی
بوکان؛ سولماز حسن زادە و سە همراهش آزاد شدند
بوکان؛ سولماز حسن زادە و سە همراهش آزاد شدند
سروآباد: بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی
سروآباد: بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی