فاطمە شیخی شهروند اهل آبدانان بە یکسال حبس تعزیری محکوم شد
فاطمە شیخی شهروند اهل آبدانان بە یکسال حبس تعزیری محکوم شد
اقدام بە خودکشی سە شهروند از جملە یک کودک ١٤ سالە در شهرهای کردستان
اقدام بە خودکشی سە شهروند از جملە یک کودک ١٤ سالە در شهرهای کردستان
صفا عائلی دایی ژینا امینی بە حبس محکوم شد
صفا عائلی دایی ژینا امینی بە حبس محکوم شد
اقدام بە خودکشی یک دختر نوجوان ١٥ سالە در سقز
اقدام بە خودکشی یک دختر نوجوان ١٥ سالە در سقز
بازداشت و انتقال ناهید خداجو بە ندان اوین جهت اجرای حکم حبس
بازداشت و انتقال ناهید خداجو بە ندان اوین جهت اجرای حکم حبس
بازداشت یک شهروند توسط نیرهای امنیتی در سنندج
بازداشت یک شهروند توسط نیرهای امنیتی در سنندج
بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در کامیاران
بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در کامیاران
بازداشت هیمن نیک پی اهل مریوان توسط نیروهای امنیتی
بازداشت هیمن نیک پی اهل مریوان توسط نیروهای امنیتی
ناپدید سازی قهری یک شهروند زندانی وارد ١٠همین ماە شد
ناپدید سازی قهری یک شهروند زندانی وارد ١٠همین ماە شد
بازداشت یک شهروند اهل دهگلان توسط نیروهای امنیتی
بازداشت یک شهروند اهل دهگلان توسط نیروهای امنیتی
٤٥٦ روز تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت "عثمان مامە"
٤٥٦ روز تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت "عثمان مامە"
سرنوشت یک شهروند بازداشتی در هالەای از ابهام قرار دارد
سرنوشت یک شهروند بازداشتی در هالەای از ابهام قرار دارد