درباره ما

سازمان حقوق بشری هانا، سازمانی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و حقوق بشری است کە با هدف حمایت و دفاع از حقوق شهروندان کرد در کردستان ایران و با اعتقاد بە بیانیەی جهانی حقوق بشر در ساڵ ٢٠١٣ تاسیس و در همان سال در ژنو تحت عنوان شبکە بین المللی حقوق بشر کردستان ایران ثبت شد. این شبکە فعالیتهای خود را تا دسامبر ٢٠٢٠ تحت همان نام ادامە داد. این شبکە، از تاریخ اول دسامبر ٢٠٢٠، بدلیل تشابە اسمی با چند سازمان حقوق بشری دیگر، اسم خود را بە ( سازمان حقوق بشری هانا ) تغییر داد. 
(هانا) یک کلمە کردی است بە معنای بە یاری و کمک شتافتن. هانا بە شیوەی حرفەای و کارشناسی پیگیر وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران است و موارد نقض حقوق بشر در این مناطق را رصد کردە و اخبار مربوطە را از طریق سایتهای خود و همچنین با استفادە از سوشیال میدیا بە زبانهای کوردی، فارسی و انگلیسی بە اطلاع افکار عمومی، رسانه‌ها و همچنین نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری می رساند

.
سازمان حقوق بشری هانا تلاش میکند کە شهروندان کردستان را با اصول و ارزش هاى حقوق بشری بر پایە مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشر آشنا کند.


سازمان حقوق بشری هانا مخالف مجازات اعدام است و برای لغو حکم اعدام تلاش میکند. 
هانا مخالف هرگونە تبعیض اعم از جنسیتی، نژادی، اتنیکی و دینی است. .


منابع خبری و همکاران سازمان حقوق بشری هانا، شهروندان عادی و اکثرا فعالین مدنی در کردستان ایران هستند. این سازمان خود را دوست و همکار همە سازمانها و نهادهایی میداند کە در کردستان و ایران موارد نقض حقوق بشر را گزارش میدهند و در این بارە اطلاع رسانی میکنند.

. 

سازمان حقوق بشری هانا