ارتباط با ما

برای ارسال مکاتبات و پیامهای خود، میتوانید از فرم زیر استفاده نموده و یا انها را به آدرس ایمیل

news@hana-hr.org

بفرستید.