زندانیان

بازداشت خوانندە و آهنگساز وحید نیک نژاد با ضرب و شتم توسط نیروهای لباس شخصی

08:40 - 23/9/2022

بازداشت خوانندە و آهنگساز وحید نیک نژاد با ضرب و شتم توسط نیروهای لباس شخصی

بنابە گزارشات دریافتی از سوی همکاران هانا: روز سەشنبە "٢٠ سپتامبر ٢٠٢٢" یک شهروند با هویت "وحید نیک نژاد" خوانندە و آهنگساز اهل تهران، در پی تجمعات اعتراضی بە قتل ژینا امینی در میدان انقلاب خیابان ١٦ آذر توسط ماموران لباس شخصی با ضرب و شتم بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.


همچنین نامبردە دیشب ساعت ٣ با تماس تلفنی بە خانوادەاش بازداشت شدنش را اطلاع دادە و از آن موقع بە بعد گوشی تلفن این شهروند خاموش و اطلاعی از سرنوشت وی در دسترس نیست.