اخبار

جانباختن یک دختر جوان بر اثر شلیک گلولە در نوشهر

12:10 - 23/9/2022

جانباختن یک دختر جوان بر اثر شلیک گلولە در نوشهر

هانا: روز چهارشنبە "٢١ سپتامبر ٢٠٢٢" یک دختر جوان با هویت "حنانە کیا" ٢٢ سالە اهل نوشهر، بر اثر شلیک گلولە در تجمعات اعتراضی بە قتل حکومتی ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی کە از ناحیە پهلو زخمی شدە بود جانباخت.