آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە ژانویە ٢٠٢٣،  در کردستان ایران

11:36 - 3/2/2023

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە ژانویە ٢٠٢٣،  در کردستان ایران

هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در ماە ژانویە ٢٠٢٣ در کردستان ایران را منتشر میکند. ( هر جا کە نامی از کردستان آمدە است منٰظور استانهای کرمانشاە، ایلام، سنندج (کردستان)، ارومیە ( آذربایجان غربی) میباشد .)   با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در داخل کشور در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد .