بیاننامە

کشتە شدن یک شهروند دیگر در سنندج

08:52 - 22/9/2022

کشتە شدن یک شهروند دیگر در سنندج

بنابە گزارشات دریافتی توسط همکاران هانا: روز چهارشنبە "٢١ سپتامبر ٢٠٢٢" یک شهروند کرد دیگر با هویت "فریدون بختیاری" متاهل پدر دو فرزند اهل سنندج، با شلیک گلولە مستقیم توسط نیروهای امنیتی در میدان گاز این شهر کشتە شدە بود.

امروز پنجشنبە ٢٢ سپتامبر ٢٠٢٢، نامبردە در قبرستان سنندج بخاک سپردە شدە است.