آمار

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە آوریل ٢٠٢٣، در کردستان ایران

01:28 - 1/5/2023

آمار وضعیت حقوق بشر در ماە آوریل ٢٠٢٣، در کردستان ایران

  هانا: مركز آمار سازمان حقوق بشری هانا، گزارش آماری خود را از وضعیت حقوق بشر ونقض حقوق بنیادین شهروندان کرد در ماە آوریل ٢٠٢٣، در کردستان ایران را منتشر میکند.   با توجە بە عدم دستیابی آزادانە بە اخبار و رویدادهای داخل کشور این آمار نمی تواند تمامی موارد نقض حقوق شهروندان را در بر گرفتە باشد، اما تمام تلاش همکاران سازمان حقوق بشری هانا در این راستا است کە نهایت دقت در درج خبرها و راستی آزمایی موارد منتشر شدە بە عمل آمدە باشد.

تهیە و تنظیم؛ سارا رحیمی/ سقز

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا، در ماە آوریل ٢٠٢٣، دست کم ٢٤ شهروند کرد بازداشت شدەاند، ٤ کولبر کشتە شدەاند، ٣ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شدە و جان باختەاند و ١٠ فعال کارگری احضار شدند، دستکم ٦ نفر خودکشی کردەاند، ٣ نفر بر اثر انفجار مین مجروح شدە اند ، ٤ زن و مرد بە قتل رسیدند و یک کودک بر اثر حملە شیمیایی جان باختە است.  
بازداشتها: 
در ماە آوریل ٢٠٢٣، دستکم ٢٤ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە و بدونە هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، بازداشت شده‌اند. 
هویت همە این افراد برای سازمان حقوق بشری هانا احراز شده که بیشتر آنها به اتهام فعالیت سیاسی، مشارکت در تظاهراتها، همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون جمهوری اسلامی و همچنین فعالیتهای مدنی بازداشت شده‌اند. بر اساس این آمار ازمجموع بازداشت شدەگان ٤ تن از روحانیهای کردستان بودند.
 
کودکان:
درماە آوریل ٢٠٢٣، یک کودک ١٠ سالە بر اثر حمله شیمیایی به یکی از مدارس تهران در اسفند ماه، بعد از یک ماه بستری شدن در بيمارستان جان باخت 
: کولبران
با استناد به آمار هانا، در ماه آوریل ٢٠٢٣،  ٤ کولبر کشتە شدند . یکی از کشتە شدەگان با شلیک مستقیم نیروهای دولتی جان باختە است، یک نفر بر اثر حادثە رانندگی و ٢ فر هم بر اثر غرو شدن در سد عباس آباد جان باختند
 
زنان: 
در ماە آوریل ٢٠٢٣، ٣ زن توسط همسر و افرد نزدیک خانوادە بە دلایل ناموسی بە قتل رسیدند
 
  خودکشی:  
با استناد بە آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در ماە آوریل ٦ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند. ٣ نفر از این افراد مذكر بودند و ٣ نفر هم مؤنث. این خودکشیها بدلالیل نامعلوم بودە. 
 
کارگران: 
با استناد به آمار ثبت شدە در مرکز آمار هانا در ماە آوریل ٣ کارگر بر اثر سانحە کاری جان باختە است، همچنین ١٠ تن از فعالین کارگری یک روز قبل از اول ماە مە روز جهانی کارگر بە ادارە اطلاعات احضار شدند 
 
مین: 
و نهایتا در این سە ماه ٣ نفر بر اثر انفجار مین کاشتە شدە توسط نیروهای دولتی در نواحی مرزی کردستان مجروح شدند، یکی از این سە نفر دچار نقض عضو شدە است. 
 
مرکز آمار سازمان حقوق بشری هانا 
مە ٢٠٢٣
 
استناد بە این آمار با ذکر منبع آزاد است

07:20 - 2/5/2023 بروز شده است.