زندانیان

بازداشت یک روحانی کورد در بانە توسط نیروهای ادارە اطلاعات

06:34 - 24/5/2023

بازداشت یک روحانی کورد در بانە توسط نیروهای ادارە اطلاعات

هانا: روز سەشنبە "١٦ مە ٢٠٢٣" یک روحانی کورد با هویت ماموستا "امین قیصری" امام جماعت روستای "زرواو علیا" از توابع بانە، توسط نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد.

بر پایە گزارشات دریافتی؛ٚ این روحانی کورد هنگام بازگشت بە روستای زرواو علیا، بودە کە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بدون ارائە حکم قضایی و بە دلایل نامعلوم بازداشت و سپس جهت بازجویی بە ادارە اطلاعات سنندج، منتقل شدە است.