کولبر

نوسود؛ زخمی شدن هفت کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی

08:12 - 24/5/2023

نوسود؛ زخمی شدن هفت کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی

هانا: شامگاە دوشنبە "٢٢ مە ٢٠٢٣" دست کم هفت کولبر با نام های "جمال، اهل روستای شمشیر از توابع پاوە، فیصل احمدی، اهل روستای "سریاس" از توابع پاوە، عارف و محمود، اهل پاوە، هنگام کولبری و بدون اخطار قبلی در مرز نوسود از سوی نیروهای نظامی مورد هدف تیراندازی قرار گرفتە و زخمی شدند.

برپایە گزارشات دریافتی؛ فیصل احمدی از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە و جهت مداوای پزشکی بە بیمارستان پاوە منتقل و بە دلیل جراحات واردە مورد عمل جراحی قرار گرفتە است.

تاکنون هویت سە تن از این کولبران احزار نشدە است.

این گزارش بروزرسانی خواهد شد....