زندانیان

اسرین محمدی خواهر جانباختە شهریار محمدی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد

06:39 - 15/11/2023

اسرین محمدی خواهر جانباختە شهریار محمدی توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد

همکاران سازمان حقوق بشری هانا در شهر بوکان از بازداشت اسرین محمدی خواهر جانباختە شهریار محمدی، گزارش دادند.

بر پایە این گزارش دقایقی پیش نیروهای امنیتی در چهار راە امام جمعە بوکان اقدام بە بازداشت اسرین محمدی خواهر شهریارمحمدی از جانباختگان انقلاب زن  زندگی، آزادی کردە و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

11:33 - 16/11/2023 بروز شده است.