بیاننامە

انتقاد و واکنش سە سازمان حقوق بشری کوردستان بە انتصاب نمایندە ایران بە ریاست دورەای "مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر"

07:04 - 19/5/2023

انتقاد و واکنش سە سازمان حقوق بشری کوردستان بە انتصاب نمایندە ایران بە ریاست دورەای "مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر"

‌ سازمان ملل با انتصاب نمایندە جمهوری اسلامی در مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، ریاکارانە عمل می‌کند.

واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۰ مه ٢٠٢٣، در نامەای به اعضای این شورا اعلام کرد که، "علی بحرینی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل رییس جلسه دورەای "مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر" خواهد بود که در دوم و سوم ماه نوامبر ٢٠٢٣ تشکیل میشود.
مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل همه ساله با حضور اعضای سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی و نهادهای بین المللی تشکیل میشود. موضوع امسال نشست این مجمع "مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر" است. اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد کە در تاریخ ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامەای به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران در جریان خیزش سراسری را امیدوار کنندە، و این انتصاب متناقض را هم می‌توان مصداق عمل ریاکارانە سازمان ملل دانست کە اعتبار این مجمع و کل نظام حقوق بشری سازمان ملل را زیر سوال میبرد.

مقامات ایران مدتها است از فنآوری علمی برای نظارت و سانسور مردم ایران استفاده کردەاند و از جمله دسترسی به اطلاعات را محدود و مبادله اطلاعات و افکار در اینترنت و بیرون از آن را تحت نظارت خود درآوردەاند.
آقای بحرینی در سپتامبر ۲۰۲۲ و در زمانی به سمت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل منصوب شد کە سرکوب خونین و مرگبار انقلاب ژینا در سراسر ایران در جریان بود. 
در این نشست قرار است دربارە "مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقاء حقوق بشر" بحث و تبادل نظر شود در حالی کە در ایران از فناوری علمی برای سرکوب، سانسور و جلوگیری از نشر اخبار مربوط بە حقوق بشر از طریق فیلترینگ اینترنت و پلاتفرمهای اطلاع رسانی و سوشیال مدیا استفادە میشود. 
از  نظر ما انتصاب علی بحرینی توهین فاحش به قربانیانی است کە طی سالهای عمر جمهوری اسلامی و بویژە خیزش سراسری اخیر حقوق بنیادینشان در زمینه آزادی بیان، تجمع و تشکل  نقض شدە، بازداشت و شکنجە شدەاند، چشمانشان را ازدست دادە اند و مهمتر از همە جانشان را گرفتەاند.
لذا ما بە عنوان سازمانهای حقوق بشری کە حوزە فعالیت ما در کردستان است خواستار لغو سریع این تصمیم و بركناری آقای علی بحرینی از ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل هستیم.

مرکز حقوق بشر کوردستان ایران"چاونیوز"

سازمان حقوق بشری هانا

جمعیت حقوق بشر کوردستان